Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL
szukaj w portalu szukaj w google

Zasiłek pogrzebowy

Dokumenty potrzebne do wydania zasiłku

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany z kasy Skarbu Państwa. Wniosek o wypłątę zasiłku musimy złożyć w odpowiednim odziale ZUS. Do złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy potrzebny jest:

 1. wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 hiperłącze);
 2. skrócony odpis aktu zgonu, który dostaliśmy w Urzędzie Stanu Cywilnego;
 3. oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (za trumnę, ubranie, wieńce itp.), a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank;
 4. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Kiedy wypłacany jest zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 1. ubezpieczonego,
 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
 4. członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

Mówiąc o członkach rodziny, mamy na myśli:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, a także wnuki i rodzeństwo (w przypadku wnuków i rodzeństwa nie ma wymogu przyjęcia na wychowanie i utrzymania przed osiągnięciem pełnoletności);
 • małżonek (wdowa i wdowiec);
 • rodzice, za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek przysługuje również w przypadku, gdy osoba zmarła pobierała zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehiilitacyjne.

Kto otrzymuje zasiłek?

O wypłatę zasiłku może sie starać tylko osoba, na kórej koszt urządzono pogrzeb. W praktyce jest to najczęściej rodzina zmarłego. Jednak może on równiez przysługiwać innym osobom, jeżeli pokryły koszty pogrzebu: pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,. Gdy koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba, wówczas zasiłek ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Najbliższa rodzina ma prawo do starania się o tzw. zasiłek pogrzebowy z pomocy społecznej, którego wysokość określana jest przez domy opieki społecznej i nie wynosi zwykle więcej niż 2-2,5 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że najbliżsi zmarłego dostaną taką sumę do ręki. Zasiłek ma pokryć część lub całość kosztów pogrzebu, jakie bliscy wydali na ceremonię. Wysokość świadczenia określa ośrodek pomocy społecznej indywidualnie.

Wysokość zasiłku

Od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r. kwota zasiłku wynosi 6.406,16 zł, czyli 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzendich trzech miesiecy. Natomiast od 28 lutego 2011 kwota ta będzie wynosić 4 tys. zł. niezaleznie od srednich zarobków i wynagrodzneia osoby zmarłej.

Śmierć dziecka nienarodzonego - jednorazowa pomoc

W przypadku śmierci dziecka nienarodzonego, rodzice mogą otrzymać z ZUS jednorazową pomoc na pokrycie kosztów pogrzebu. Trzeba przygotować dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
 • skrócony odpis aktu zgonu (czyli w przypadku dziecka, które urodziło się martwe - skrócony akt urodzenia z adnotacją o martwych narodzinach),
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).