Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL
szukaj w portalu szukaj w google

Rejestracja zgonu - akt zgonu:

Akt zgonu to dokument prawny, który wystawia Urząd Stanu Cywilnego z miejsca, w którym nastąpił zgon. Jeśli zmarły był na statku, w samolocie, był żołnierzem w służbie czynnej lub uczestniczył w działaniach wojennych, zgon zgłasza się w Warszawie w USC Śródmieście. Akt zgonu jest potrzebny do uzyskania zasiłku pogrzebowego, uregulowania spraw spadkowych i otrzymania wypłaty z ubezpieczenia.

Zgłosić zgon musimy ustnie do 3 dni (w przypadku śmierci w wyniku choroby zakaźnej do 24 godzin). Osobami obowiązanymi do zgłoszenia zgonu są w pierwszej kolejności małżonek lub dzieci zmarłego, później najbliżsi krewni lub powinowaci, a w razie braku takich osób: mieszkańcy lokalu, w którym nastąpił zgon, świadkowie zgonu, osoby, które zobaczyły zmarłego i administrator domu w którym nastąpił zgon.

Do Urzędu Stanu Cywilnego musimy zabrać ze sobą:

  • kartę zgonu stwierdzającą zgon i jego przyczynę,
  • dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),
  • książeczka wojskowa osoby zmarłej (mężczyźni do 50 roku życia),
  • odpis aktu urodzenia (dot. dziecka),
  • podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu.

Powinniśmy mieć również przy sobie własny dowód osobisty. Jeśli chcemy, aby wydano nam akt zgonu współmałżonka, urzędnik może również zażądać aktu małżeństwa.

Do aktu zgonu wpisuje się:

  • nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego;
  • datę, godzinę oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok;
  • nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej;
  • nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego;
  • nazwisko, imię (imiona), miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon lub dane dotyczące szpitala albo zakładu, w którym nastąpiła śmierć.

Za wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu zgonu nic nie zapłacimy, a sprawę załatwimy od ręki, jeśli mamy wszystkie wymagane dokumenty.

Adresy i telefony wszystkich USC na Śląsku Cieszyńskim

Rejestracja zgonu dziecka nienarodzonego:

Urzędnik USC na postawie karty zgonu ze szpitala wystawi akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, lub, jeśli żyło przynajmniej kilka minut - zwykły akt urodzenia. Dziecku nadaje się imię, w akcie wpisywane są pełne dane rodziców.