Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL
szukaj w portalu szukaj w google

Testament

Co to jest?

Testament jest wyrazem ostatniej woli spadkodawcy, czynnością prawną, poprzez którą możemy rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci. Piszemy testament wtedy, kiedy chcemy, by nasz majatek nie był po naszej śmierci dzielony na mocy ustawy. Testament może być sporządzony tylko przez jedną osobę, np. nie bedzie ważny testament sporządzony współnie przez małżeństwo.

Kto może sporządzić testament?

Każda osoba pełnoletnia, która jest poczytalna.

Kiedy jest nieważny?

Wtedy, kiedy został sporządzony w stanie wyłączającym świadomość, kiedy sporządziliśmy go pod wpływem groźby lub pod wpływem błędu.

Jaką powinien mieć formę?

Kodeks Cywilny przewiduje kilka form testamentu:

  • zwykły: własnoręczny (holograficzne), notarialne, urzędowe (allograficzne)
  • szczególne: ustne, podróżne, wojskowe.

Tylko powyższe formy sa ważne.

Testament własnoręczny:

Należy go sporządzić pismem odręcznym (w całości), musi zawierać datę i własnoręczny podpis. Testament musi być w całości czytelny. Nie jest ważne na jakim papierze i jakim tuszem, długopisem, czy ołówkiem go sporządzimy. W treści testamentu powinniśmy określić wyraźnie komu i jaka część spadku przypada.

Jak powinien wyglądać testament własnoręczny?

Miejscowość, data

TESTAMENTJa niżej podpisany ...........(Imię i Nazwisko), urodzony.......... (data urodzenia) zamieszkały w ............. przy ul................ legitymujący się dowodem osobistym nr..................... (seria i numer dowodu) świadomy podejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu oświadczam, iż ................................................. (określenie spadkobiercy/spadkobierców i ich udziału w spadku, np. Na jedynego spadkobiercę przeznaczam, dzielę swój majątek pomiędzy itp.).Czytelny i własnoręczny podpis


Czy można kogoś wydziedziczyć i kiedy jest to możliwe? Co to jest zachówek?

Zachówek to forma zabezpieczenia praw najbliższych do części majątku zmarłego. Osobami, które mają zabezpieczone takie prawo sa: dzieci, wnuki (jesli dzieci nie żyją), małżonek (o ile nie było rozwodu) i rodzice (jesli dzieci i wnuku nie żyją lub osoba taka nie miała dzieci). Jeśli zmarły w testamencie przekaże wszytsko komuś spoza tego kręgu (np. koledze z pracy, kochance, fundacji itd.), osoby te mają prawo do zadośćuczynienia połowy części udziału spadkowego, który przypadłby im, gdyby dziedziczyli z ustawy. Jeśłi jest to osba małoletnia lub niezdolna trwale do pracy to zachówek powinien wynieść 2/3 części udziału spadkowego, jaki przypadłby jej na mocy ustwy.

Są jednak sytuacje, kiedy nie chcemy, by ktoś z kręgu najbliższych krewnych dostał jakąkolwiek częśc naszego majątku, nie chcemy by dostał nawet zachówek. Potrzebny jest wtedy testament z wydziedziczeniem. Kogo można wydziedziczyć? Można pozbawić prawa do spadku i zachówku osobę, która zachowuje się niezgodnie z normami przyjętymi w społeczeństwie i czyni to ciągle i stale mimo upomnień, np.: jest przestępcą, hazardzistą, prostytuuje się, żyje z wyłudzania pieniędzy, a także jesli osoba taka dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Wydziedziczyć można również osobę, która nie spełnia swoich podstwowych obowiązków rodzinnych: nie płaci alimentów, nie opiekuje się w chorobie lub nie utrzymuje kontaktów z rodziną.

Ważne jest również to, że sposób postępowania osoby takiej się nie zmienił i był ciągły oraz to, żeby w testamencie zaznaczyć przyczynę wydziedziczenia a także zawrzeć informację, że nie wybacza sie danej osobie.

Testament własnoręczny z wydziedziczeniem

Miejscowość, data

TESTAMENT

Ja niżej podpisany ...................., urodzony.............zamieszkały w.............przy ul........... legitymujący się dowodem osobistym nr............... świadomy podejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu oświadczam, że (określenie spadkobierców i ich udziału w spadku).

Oświadczam ponadto, że testamentem tym wydziedziczam, tj. pozbawiam prawa do zachowku ....................................... Powodem wydziedziczenia jest .................................................................................................................................................... Oświadczam też, że nie przebaczyłem ....................... (imię nazwisko osoby wydziedziczonej lub okreslenie pokrewieństwa, np. synowi, córce itd).

Własnoręczny i czytelny podpis

Testament z poleceniem

Jeśli chcemy, żeby nasz majątek został wykorzystany w określony sposób , musimy napisać testament z poleceniem. Typowymi przykładami poleceń testamentowych są: skierowane do spadkobiercy polecenie kontynuowania zbioru filatelistycznego, polecenie roztoczenia opieki nad chorym członkiem rodziny, polecenie zaprzestania nadużywania alkoholu lub środków odurzających, polecenie porzucenia dotychczasowego trybu życia na rzecz preferowanego przez spadkodawcę itp., byleby nie wiązały się z elementem majątkowym itp.

Miejscowość, data

TESTAMENTJa niżej podpisany ....................., urodzony.............zamieszkały w.............przy ul........... legitymujący się dowodem osobistym nr............... świadomy podejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu oświadczam, że (określenie spadkobiercy lub spadkobierców i określenie części spadku im należnego).

Jednocześnie zobowiązuję ...................... (określenie spadkobiercy) do ............................................................................................................................ oraz do przeznaczenia w tym celu nabytego spadku. Taka jest moja ostatnia wola, którą wyrażam bez żadnego nacisku oraz w pełni świadomości.

Własnoręczny i czytelny podpis